Polityka prywatności serwisu internetowego www.gong.pl (dalej: “Serwis”)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GONG sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Długosza 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358945, NIP: 6312613997, Regon: 241636501 (dalej: “Administrator”)

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z  Serwisu. Zapewniamy bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z:

  1. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2019.1781 t.j.,
  2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”).

3. Rodzaje przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Dlatego też pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

  1.  przeglądanie treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu, 

W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  1. statystyka korzystania z Serwisu

W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  1. postępowanie rekrutacyjne

W przypadku rekrutacji mającej skutkować zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę, Twoje dane osobowe zawarte w przesłanej do nas za pośrednictwem Serwisu aplikacji, będą przetwarzane w następujących celach: 

W przypadku rekrutacji mającej na celu zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane osobowe zawarte w przesłanej do nas aplikacji będą przetwarzane w następujących celach: 

  1. rozpatrywanie skarg i wniosków, roszczeń, odpowiedzi na pytania

W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Odbiorcy danych Użytkowników indywidualnych

Odbiorcami danych są jedynie osoby upoważnione, przetwarzające dane z polecenia Administratora. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora, lub innym, świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W przypadku postępowań rekrutacyjnych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji takimi jak portale rekrutacyjne, a także dostawcy rekrutacyjnych systemów informatycznych.

5. Przechowywanie danych

Dane zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe w ramach pytań, skarg i wniosków przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Gdy podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu uznania przez nas za skuteczny zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do tych celów.

6. Profilowanie danych

Informujemy, że dane nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani też żadnym innym Państwom Europejskim. Przetwarzanie danych będzie miało miejsce, co do zasady jedynie na terytorium Polski oraz krajów EOG.

8. Przysługujące prawa 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody (w przypadku jeśli była wyrażona) w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące zachodzi z naruszeniem RODO lub Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Kontakt

Wyznaczyliśmy inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gong.pl lub poczty tradycyjnej Inspektor Ochrony Danych Gong Sp. z o.o. ul. Długosza 2 44-100 Gliwice.

Informacji udzielamy bez zbędnej zwłoki , z obowiązujących przepisów wynika natomiast miesięczny termin na udzielenie przez nas informacji.

10. Cookies

Są to małe pliki tekstowe lub proste wpisy w bazie danych, które przechowuje Twoja przeglądarka. Dane w plikach cookies mogą zostać ponownie odczytane tylko przez system, który je zapisał. Stosowane przez systemy pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego (np. komputera / tabletu), w szczególności nie zawierają wirusów. Możesz zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, które mogą uniemożliwić Ci korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu. To samo dotyczy usuwania przechowywanych plików cookies.

Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

Informacje, o tym jak należy skonfigurować ustawienia plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych odnaleźć można na stronach internetowych producentów systemów mobilnych tj. urządzeń z systemem: Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone).

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

cookie statystyczne:

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.

NazwaŹródłoCelWygasa
_gaGoogle AnalyticsSłuży do rozróżniania użytkowników.2 lata
_gidGoogle AnalyticsSłuży do rozróżniania użytkowników.24 godziny
_gat_gtag_UAGoogle AnalyticsSłuży do rozróżniania użytkowników.1 minuta

11. Postanowienia końcowe

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji na stronie internetowej Serwisu.